Please note that the Internet Explorer (IE) desktop application ended support on June 2022. To improve your experience and get an optimal website display, we recommend you to upgrade to Microsoft Edge browser.

Voorwaarden en Condities

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN:

ARTIKEL 1: SUBJECT

Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de gebruiksvoorwaarden te bepalen van de diensten en producten die worden aangeboden op de websites www.numiscorner.com, www.comptoir-des-monnaies.com of www.numismatic-shop.com (hierna: de "Website") van de SARL COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES (hierna: "CDMA") en de rechten en plichten van de partijen in dit kader te bepalen.

Zij zijn van toepassing op alle verkopen van munten, medailles, penningen, bankbiljetten, boeken, catalogi, benodigdheden of andere artikelen die via deze Websites worden verricht.

Zij kunnen, indien nodig, worden aangevuld met bijzondere gebruiksvoorwaarden voor bepaalde diensten. In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere voorwaarden voorrang op de onderhavige voorwaarden.

ARTIKEL 2: OPERATIONELE DIENSTEN

Deze diensten voor verkoop op afstand worden beheerd door de vennootschap COMPTOIR DES MONNAIES ANCIENNES, SARL, met een kapitaal van 7 622,45€, ingeschreven in het RCS REIMS onder het nummer 413 893 686, met maatschappelijke zetel te 11 rue Condorcet, 51100 REIMS (hierna: "CDMA").

Deze diensten worden hoofdzakelijk verleend via de vestiging van COMPTOIR DES MONNAIES, Rue Esquermoise 8 te Rijsel (Frankrijk 59000) en gezamenlijk met de andere instellingen COMPTOIR DES MONNAIES (hoofdzakelijk gevestigd in de volgende steden: Reims, Arras, Bethune, Douai, Lille Valenciennes, Boulogne-sur-Mer).

CDMA kan worden gecontacteerd op het volgende adres

CDMA 118 Bis Rue Royale 59000 LILLE France of via het contactformulier op deze website, of rechtstreeks op contact@comptoir-des-monnaies.com.

ARTIKEL 3: TOEGANG TOT DE WEBSITE EN DIENSTEN

De Diensten, het bezoek van de Website en aankopen zijn beschikbaar en onderworpen aan beperkingen op de Website:

- elke persoon van wettelijke leeftijd die volledig rechtsbevoegd is om zich onder deze voorwaarden te verbinden. Een persoon die niet volledig rechtsbekwaam is, heeft alleen toegang tot de Website en Diensten met toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger;

- aan iedere rechtspersoon die handelt via een natuurlijke persoon met handelingsbekwaamheid om namens en voor rekening van de rechtspersoon contracten af te sluiten.

ARTIKEL 4: AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

De aanvaarding van deze voorwaarden wordt aangegeven door een selectievakje op het inschrijvingsformulier. Deze aanvaarding kan slechts volledig zijn. Elk toetredingsonderwerp wordt als nietig beschouwd. Gebruikers die niet akkoord gaan met deze voorwaarden, mogen de Diensten niet gebruiken.

ARTIKEL 5: INSCHRIJVING OP DE SITE

5.1 Voor het gebruik van de Diensten kan het nodig zijn dat de Gebruiker zich registreert op de Website, via het daartoe bestemde formulier. De Gebruiker moet alle informatie verstrekken die als verplicht is gemarkeerd. Een onvolledige registratie zal niet worden gevalideerd.

De registratie leidt automatisch tot het openen van een account op naam van de Gebruiker (hierna: het "Account"), die hem toegang geeft tot een persoonlijke ruimte (hierna: de "Persoonlijke ruimte") waar de Gebruiker zijn gebruik van de Diensten kan beheren in een vorm en volgens de technische middelen die CDMA het meest geschikt acht voor het verlenen van deze diensten.

De gebruiker garandeert dat alle in het inschrijvingsformulier verstrekte informatie juist, tijdig en oprecht is en niet misleidend is.

De Gebruiker verbindt zich ertoe deze gegevens in zijn persoonlijke rekening bij te werken indien zich wijzigingen voordoen, zodat zij steeds aan de bovenstaande criteria voldoen.

De Gebruiker is ervan op de hoogte en aanvaardt dat de informatie die hij invoert bij het aanmaken of bijwerken van zijn account, het bewijs vormt van zijn identiteit. De door de Gebruiker ingevoerde gegevens worden hem na validatie toegezegd.

5.2 De gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot zijn persoonlijke account nadat hij zich heeft geïdentificeerd met behulp van zijn login ID en zijn wachtwoord.

De gebruiker stemt ermee in de diensten persoonlijk te gebruiken en geen derden toe te staan deze in zijn plaats of voor zijn rekening te gebruiken, tenzij hij aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid daarvoor te dragen.

De gebruiker is eveneens verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij dient onmiddellijk contact op te nemen met CDMA via de in artikel 2 vermelde gegevens indien hij vaststelt dat zijn account buiten zijn medeweten werd gebruikt. Hij erkent dat CDMA het recht heeft om in dergelijke gevallen passende maatregelen te nemen.

ARTIKEL 6: BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

De gebruiker heeft toegang tot de op de site beschreven diensten, in de vorm en met de functies en technische middelen die CDMA het meest geschikt acht.

ARTIKEL 7: BETAALBARE DIENSTEN

7.1: Beschikbaarheid van producten

Alle artikelen op de site zijn in voorraad, tenzij anders vermeld. Deze artikelen zijn in beperkte aantallen beschikbaar, meestal in een enkel exemplaar.

Ondanks een geautomatiseerd beheer en een strikte voorraad, kunnen wij, indien het aantal bestellingen groter blijkt te zijn dan het aantal artikelen in voorraad, u geen levering garanderen en zullen wij zo spoedig mogelijk tot volledige terugbetaling overgaan.

7.2: Prijs

Prijzen zijn vermeld in Euro en netto (inclusief BTW), exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Zij kunnen worden uitgedrukt in een andere valuta op basis van de door de Gebruiker gemaakte keuze. In dat geval wordt de munteenheid duidelijk aangegeven (bij voorbeeld DOLLARS).

Tenzij anders vermeld, zijn ze uitgedrukt in euro's met alle Franse belastingen inbegrepen.

CDMA behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en op de voorwaarden die zij als enige zal beoordelen, promotionele aanbiedingen of prijsverminderingen te doen.

7.3: Prijsherziening

De prijzen kunnen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving door CDMA worden herzien.

In geval van een bestelling vóór een prijsverhoging zal de prijs worden aangerekend die van kracht was op het ogenblik dat de bestelling werd geregistreerd.

7.4 Facturering

De transacties tussen de Gebruiker en CDMA zijn het voorwerp van facturen die aan de Gebruiker worden meegedeeld met alle nuttige middelen.

7.5: Wijze van betaling

Alle bestellingen zijn volledig betaalbaar bij bestelling via PayPal, cheque, bankoverschrijving in euro's of andere middelen beschreven op de site. De Gebruiker garandeert dat CDMA over de nodige machtigingen beschikt om de gekozen betalingswijze te gebruiken.

De betalingsvoorwaarden voor diensten worden beschreven op de Website.

Voor leveringen buiten het Franse vasteland zijn eventuele douanekosten of plaatselijke belastingen, alsmede de diverse aangiften, geheel voor rekening van de ontvanger.

Via Paypal (Frankrijk, EU, Franse Overzeese Gebiedsdelen & Rest van de Wereld)

Deze betrouwbare en veilige betaalmethode garandeert een snelle verwerking van uw bestelling.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij u nooit per e-mail om uw bankgegevens vragen, als u een e-mail ontvangt, gaat het waarschijnlijk om een poging tot piraterij, phishing genaamd, antwoord niet en laat het ons onmiddellijk weten.

Bij betaling kunt u de betrouwbaarheid van de site garanderen door de aanwezigheid van een veilig betalingsprotocol, gesymboliseerd door een HTTPS-adres en een hangslot onderaan de pagina.

Per cheque (alleen in Frankrijk)

Bank- of postcheques ten gunste van Comptoir des Monnaies Anciennes

Op te sturen in een enveloppe met een kopie van uw bestelbon naar:

Comptoir des Monnaies Anciennes
NUMISCORNER
118 Bis, rue Royale
59000 Lille FRANCE

Via bankoverschrijving (Frankrijk, EU, Franse Overzeese Gebiedsdelen & Rest van de Wereld)

De kosten zijn voor rekening van de klant, u krijgt onze bankgegevens na bevestiging van uw bestelling.

De goederen worden pas verzonden na bevestiging door onze bank van het ontvangen bedrag (48 tot 72 uur).

Wij gaan niet over tot de verzending van de goederen indien het volledige bedrag niet is ontvangen, gelieve bij uw bank na te gaan of de kosten volledig voor uw rekening zijn.

Als u problemen heeft met het verzenden van uw bestelling via bankoverschrijving, neem dan contact met ons op via e-mail.

ARTIKEL 8: WIJZE VAN VERZENDING EN LEVERING

Onze verzendkosten zijn gebaseerd op een vaste bijdrage inclusief portokosten die in rekening worden gebracht door de postdienst die u kiest (La Poste, Chronopost, Fedex, etc ...), de verpakkingskosten die nodig zijn voor de juiste bescherming van uw aankoop (bubbeltjesenveloppe, beschermingen ...) en verzekeringskosten.

De verzendingskosten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving variëren, vooral bij beperkte bedrijfsvoering.

De verzendkosten zijn over het algemeen afhankelijk van het bedrag van de bestelling, en de bestemming van de bestelling.

Een 10 euro deelname is vereist voor elke bestelling strikt minder dan 300 €. De verzending en behandeling zijn gratis voor elke bestelling boven of gelijk aan 300 €.

De verzendkosten variëren van website tot website, afhankelijk van de nationaliteit van de website.

Alle zendingen zijn 100% verzekerd.

Het is mogelijk te kiezen voor afhaling in de winkel. Deze dienst is gratis.

ARTIKEL 9: LEVERING

De levering geschiedt aan huis van de Gebruiker, op het adres in uw bestelling, de leveringstijd omvat de tijd die nodig is om uw betaling te valideren, de voorbereidingstijd van uw bestelling en de leveringstijd door de vervoerder die kan variëren afhankelijk van uw locatie.

De gemiddelde tijd is ongeveer 3 dagen. Verwacht meer afhankelijk van de betalingswijze en de bestemming.

Waarschuwing: Voor de verzending van munten van vóór 1500 en met een waarde van meer dan 1500 € moet een uitvoervergunning worden verkregen van de douanedienst, wat enige vertraging kan veroorzaken bij de voorbereiding van de bestelling.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor een onjuist verzendadres dat door de klant is opgegeven of een adreswijziging tijdens de verwerking van de bestelling.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften inzake de bestrijding van het witwassen van geld, de verhulling, de fraude en de transacties met edele metalen, kunnen wij u vóór de bevestiging van uw bestelling een kopie vragen van uw identiteitskaart of paspoort, een bewijs van uw adres (recente energierekening, gas- of telefoonrekening) professionele referenties bij wie u reeds besteld hebt.

Indien nodig behoudt CDMA zich het recht voor de klant telefonisch te controleren (identiteit, juistheid van de gegevens, of andere informatie) door hem te contacteren op het nummer dat hij op zijn rekening heeft vermeld. De verzending van de goederen en de bevestiging van de bestelling zullen pas gebeuren na ontvangst en validatie van de gevraagde informatie.

In geval van betaling per cheque of overschrijving, wordt uw bestelling verwerkt na ontvangst van de betaling, de verzending gebeurt nadat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven, uw cheque moet ons verplicht bereiken binnen de 5 werkdagen, na deze termijn behouden wij ons het recht voor om de goederen terug te verkopen op onze website en uw bestelling te annuleren.

Voor leveringen buiten de Europese Unie en overzeese gebieden zijn de douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van een artikel voor uw rekening en uw verantwoordelijkheid, aangezien wij niet op de hoogte zijn van alle geldende wetten en andere douaneformaliteiten in de verschillende landen en niet verplicht zijn deze te controleren.

Wij verzoeken u contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten in uw land om de formaliteiten te controleren.

Indien een bestelling als onveilig wordt beoordeeld door ons scoresysteem (fraudepreventie) of indien er verzendingsmoeilijkheden zijn, behouden wij ons het recht voor om een bestelling zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. In dit geval zal een volledige terugbetaling van het bedrag van de bestelling worden gedaan.

In het geval van een vertraging in de levering van uw bestelling en voor elk contact raden wij u aan:

Controleer in uw account de juistheid van uw verzendadres.

Als de bestelling door La Poste wordt bezorgd, nodigen wij u uit naar het kantoor in uw regio te gaan om te controleren of het pakket daar niet op u ligt te wachten.

Anders kunt u contact opnemen met onze klantendienst (per e-mail via het formulier op de website of op het in artikel 2 van deze voorwaarden vermelde adres).

In geval van verlies of diefstal van het pakket, moet u ons hiervan op de hoogte brengen per brief of e-mail binnen de 3 werkdagen vanaf de datum waarop u kennis heeft gekregen van het verlies of de diefstal, en per aangetekend schrijven de vervoerder binnen de 3 werkdagen.

De vervoerder zal uiteindelijk een onderzoek instellen, en als uw verantwoordelijkheid niet in het geding is, beloven wij uw volledige bestelling terug te betalen.

Als u een probleem ondervindt met de verpakking van uw bestelling (pakket geopend, opnieuw verpakt ...), moet u de levering weigeren, met vermelding van de specifieke reden, maar als u een beschadigd pakket accepteert, is alleen uw verantwoordelijkheid in het geding.

ARTIKEL 10: GARANTIE, BETALING

In het geval dat u na ontvangst van uw bestelling niet tevreden bent, verbinden wij ons ertoe uw aankoop terug te betalen, op voorwaarde dat de artikelen in hun originele verpakking, vergezeld van de factuur en in de staat waarin u ze hebt ontvangen, worden teruggestuurd. U moet eerst onze klantendienst op de hoogte brengen per e-mail die toegankelijk is op de site, per post naar het adres vermeld in artikel 2, of per telefoon (03.28.14.42.36) binnen 14 dagen. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw aankoop terug te sturen.

Het retouradres is:

CDMA NUMISCORNER
118 Bis, RUE Royale
59000 Lille / France

Wij zullen u de exacte voorwaarden voor terugzending en transport meedelen. Elk pakket dat wordt teruggestuurd zonder onze instructies te volgen, kan worden geweigerd en valt onder uw verantwoordelijkheid in geval van schade of verlies ervan.

U bent verantwoordelijk voor de directe kosten van de retourzending. Wij betalen alleen de kosten voor het terugzenden van de goederen in geval van non-conformiteit, gebreken of een fout met betrekking tot het artikel of een van zijn kenmerken. Wij vergoeden u alleen het bedrag van uw bestelling (inclusief verzendkosten naar u toe).

ARTIKEL 11: OVERDRACHT VAN EIGENDOM

De eigendomsoverdracht aan de koper wordt van kracht na de volledige betaling van de bestelling, ongeacht de aangekondigde leveringsdatum.

De overdracht van de transportrisico's (schade en verlies) geschiedt bij de aanvaarding van de levering door de koper.

ARTIKEL 12: RECHT VAN TOEGANG EN CORRECTIE

De Gebruiker erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in:

(I) de op de site en de computerapparatuur van CDMA verzamelde gegevens vormen het bewijs van de realiteit van de transacties in het kader hiervan;

(II) dat deze gegevens de enige door de partijen erkende bewijsmiddelen zijn, met inbegrip van de berekening van de aan CDMA verschuldigde bedragen.

Gebruikers hebben toegang tot deze gegevens in de Persoonlijke ruimte. Alle persoonlijke informatie met betrekking tot uw registratie zal alleen worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling, we slaan deze informatie op in onze database waartoe de toegang beveiligd is.

Krachtens de wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 hebt u recht op toegang tot en correctie van gegevens.

Het is mogelijk dat u voorstellen moet ontvangen of dat u per e-mail of per post op de hoogte moet worden gebracht van onze aanbiedingen, als u die keuze hebt gemaakt.

U kunt zich uitschrijven in uw account, of door contact met ons op te nemen per e-mail (contact@numiscorner.com) of brief met vermelding van uw naam, adres en e-mailadres.

ARTIKEL 13: BEPERKING VAN DE TOEGANG

CDMA staat het gebruik van haar inhoud toe in een strikt persoonlijke context, indien de gebruiker het recht heeft om de inhoud geheel of gedeeltelijk handmatig of door middel van inhoudsstofzuigers te kopiëren. Alle afbeeldingen, inhoud, logo's, kleuren zijn het exclusieve eigendom van Comptoir des Monnaies. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, kan alleen gebeuren met een schriftelijke toestemming van Comptoir des Monnaies.

CDMA staat de gebruiker toe een hyperlink naar zijn website te gebruiken, op voorwaarde dat deze niet schadelijk is voor ons imago.

ARTIKEL 14: VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Onverminderd de andere hier vermelde verplichtingen, verbindt de gebruiker zich ertoe de volgende verplichtingen na te leven:

14.1 De gebruiker verbindt zich ertoe bij het gebruik van de diensten de wet- en regelgeving na te leven en geen inbreuk te maken op de rechten van anderen of op de openbare orde.

De Gebruiker is in het bijzonder als enige verantwoordelijk voor de juiste vervulling van alle formaliteiten, met inbegrip van administratieve, fiscale en/of sociale en alle rechten betalingen, vergoedingen of belastingen van welke aard dan ook zijn verplichtingen, indien van toepassing, in verband met zijn gebruik van de Diensten. CDMA zal in geen geval als zodanig aansprakelijk zijn.

14.2. De gebruiker erkent de kenmerken van de websites en de beperkingen, met name van technische aard, van alle diensten. Hij is als enige verantwoordelijk voor zijn gebruik van de Diensten.

14.3. De gebruiker is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de uitvoering van de diensten vereist dat hij op het internet is aangesloten en dat de kwaliteit van de diensten rechtstreeks afhankelijk is van de verbinding, waarvoor alleen hij verantwoordelijk is.

14.4 De gebruiker stemt in met een strikt persoonlijk gebruik van de diensten. Het is derhalve verboden zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen aan derden, op welke wijze dan ook.

14.5 De Gebruiker verbindt zich ertoe om CDMA alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten. Meer in het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe actief met CDMA samen te werken voor de uitvoering van deze overeenkomst.

14.6 De gebruiker erkent dat de hem aangeboden diensten een aanvullende oplossing zijn, maar geen alternatief voor de middelen die hij reeds gebruikt om hetzelfde doel te bereiken, en dat deze oplossing niet in de plaats komt van die andere middelen.

14.7 De gebruiker moet de nodige maatregelen treffen om zijn eigen informatie van zijn persoonlijke account te beveiligen zoals hij dat nodig acht, wetende dat er geen kopieën zullen worden verstrekt.

14.8. De gebruiker is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat de uitvoering van de diensten vereist dat hij op het internet wordt aangesloten en dat de kwaliteit van de diensten rechtstreeks afhankelijk is van de verbinding, waarvoor alleen hij verantwoordelijk is.

ART ARTIKEL 15: GEBRUIKERSGARANTIE

De Gebruiker vrijwaart CDMA tegen alle vorderingen, eisen, acties en/of aanspraken die CDMA zou kunnen lijden als gevolg van de schending door de Gebruiker van een van zijn verplichtingen of garanties onder deze voorwaarden.

Hij zal CDMA schadeloosstellen voor alle schade die zij zou lijden en betalen voor alle honoraria, kosten en/of veroordelingen die zij hierdoor zou moeten ondergaan.

ARTIKEL 16: VERBODEN GEDRAG

16.1 Het is ten strengste verboden om de Diensten te gebruiken om:

- Illegale activiteiten nastreven, frauduleus handelen of de rechten of veiligheid van anderen schenden,

- De schending van de openbare orde of de overtreding van wetten en voorschriften,

- Inbraak in het computersysteem van een derde partij of elke activiteit die de integriteit of de veiligheid van het computersysteem van een derde partij geheel of gedeeltelijk kan aantasten, controleren, verstoren of onderscheppen,

- Het verzenden van ongevraagde en/of prospectieve of commerciële verzoeken om e-mail,

- Operaties om de ranking van een derde site te verbeteren,

- Gebruik maken van of aanzetten tot een of meer van de hierboven beschreven handelingen en activiteiten, in welke vorm en met welk middel dan ook,

- En meer in het algemeen elk gebruik van de Diensten voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn ontworpen.

16.2 Het is de gebruikers ten strengste verboden om hun doeleinden of die van derden concept, technologie of enig ander element van de CDMA site te kopiëren en/of af te leiden.

16.3 zijn ook ten strengste verboden: (i) elk gedrag dat de continuïteit van de diensten kan onderbreken, opschorten, vertragen of verhinderen, (ii) elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van CDMA, (iii) elk misbruik van de systeembronnen van de site, (iv) elke actie die een onevenredige belasting kan vormen voor de infrastructuur van deze laatste, (v) elke inbreuk op de veiligheids- en authentiseringsmaatregelen, (vi) alle handelingen die de rechten en belangen financiële, commerciële of morele CDMA of de gebruikers van haar site schenden, en tot slot meer in het algemeen (vii) elke inbreuk op deze voorwaarden.

16.4 Het is ten strengste verboden om de Diensten of de toegang tot de Website, en de daarin opgeslagen en/of gedeelde informatie, geheel of gedeeltelijk te gelde te maken, te verkopen of over te dragen.

ARTIKEL 17: SANCTIES OP OVERTREDINGEN

In geval van schending van enige bepaling van deze voorwaarden of, meer in het algemeen, van schendingen van de wet- en regelgeving door een Gebruiker, behoudt CDMA zich het recht voor om alle passende maatregelen te nemen, waaronder:

(I) de toegang tot de Gebruikersdiensten op te schorten of te beëindigen, persoon, of van de overtreding, of die eraan heeft deelgenomen,

(Ii) alle op de site geplaatste inhoud te verwijderen,

(iii) op de website alle informatieve berichten te publiceren die CDMA passend acht,

(Iv) elke betrokken autoriteit te adviseren,

(V) elke gerechtelijke actie.

ARTIKEL 18: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE CDMA

CDMA verbindt zich ertoe de Diensten met de nodige zorgvuldigheid en volgens de regels van de kunst te leveren, met dien verstande dat op haar een middelenverbintenis rust, met uitsluiting van elke resultaatsverbintenis, die de Gebruikers uitdrukkelijk erkennen en aanvaarden.

Indien de gebruiker meer informatie wenst over een artikel, kan hij per e-mail contact opnemen met CDMA (contact@comptoir-des-monnaies.com) met vermelding van de referentie(s). In geval van fouten over een product tussen zijn werkelijke kenmerken, de op het internet gepresenteerde fiche en de foto, kan CDMA niet aansprakelijk worden gesteld.

CDMA respecteert de Franse wetgeving voor het publiceren van artikelen, boeken en gepresenteerde producten. CDMA wijst elke verantwoordelijkheid af indien de bestelde producten in strijd zijn met de wet van het land van bestemming, het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om kennis te nemen van de wetten van zijn land van verblijf.

CDMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering als gevolg van overmacht (staking, brand ...).

CDMA wijst elke aansprakelijkheid af voor het verlies van informatie die toegankelijk is in de Persoonlijke ruimte van de Gebruiker, de Gebruiker moet zelf een kopie bewaren en kan in dit verband geen aanspraak maken op schadevergoeding.

CDMA verbindt zich ertoe regelmatig controles uit te voeren om de werking en de toegankelijkheid van de website te controleren. Als zodanig behoudt CDMA zich het recht voor om de toegang tot de site tijdelijk op te schorten om onderhoudsredenen. Evenzo kan CDMA niet aansprakelijk worden gesteld voor de toegangsproblemen of -onmogelijkheden tot de tijdelijke site die het gevolg zouden zijn van externe omstandigheden, overmacht, of die te wijten zouden zijn aan storingen in de telecommunicatienetwerken.

CDMA garandeert de Gebruikers niet (i) dat de Diensten, onder voorbehoud van voortdurend onderzoek om deze prestaties en vooruitgang te verbeteren, volledig vrij zullen zijn van fouten, defecten of gebreken, (ii) dat de Diensten, die standaard zijn en niet worden aangeboden voor het exclusieve doel van een bepaalde gebruiker op basis van zijn eigen persoonlijke beperkingen, specifiek beantwoorden aan zijn behoeften en verwachtingen.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van CDMA krachtens deze overeenkomst uitdrukkelijk beperkt tot de bewezen directe schade die de Gebruiker heeft geleden.

ARTIKEL 19: INTELLECTUELE EIGENDOM

Systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud van welke aard dan ook (tekst, afbeeldingen, video, muziek, logo's, handelsmerken, database, etc ...) beheerd door CDMA op de Website worden beschermd door alle rechten of intellectuele eigendomsrechten van de producenten van bestaande databases. Alle demontage, decompilatie, decryptie, extracties, hergebruik, kopieën en meer in het algemeen, elke handeling van reproductie, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk zonder toestemming is strikt verboden en CDMA kan worden onderworpen aan vervolging.

ARTIKEL 20: PUBLICITEIT

CDMA behoudt zich het recht voor om op elke pagina van de Website en andere communicatie aan gebruikers alle reclame- of promotieboodschappen in te voegen in een vorm en onder voorwaarden die CDMA als enige beoordeelt.

ARTIKEL 21: LINKS EN SITES VAN DERDEN

CDMA kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de technische beschikbaarheid van websites of mobiele toepassingen die worden beheerd door derden (met inbegrip van eventuele partners) waartoe de gebruiker via de site toegang zou hebben.

CDMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inhoud, reclame, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke websites en mobiele applicaties, met inbegrip van derden, waarbij de gebruikers eraan worden herinnerd dat zij onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

CDMA is niet verantwoordelijk voor transacties tussen de gebruiker en een adverteerder of handelaar bedrijf (met inbegrip van eventuele partners) waarnaar de gebruiker wordt geleid via de website en kan in geen geval partij zijn bij een aantal mogelijke geschillen of met dergelijke derden voor met inbegrip van de levering van producten en / of diensten, garanties, verklaringen en alle andere verplichtingen waartoe dergelijke derden zijn verplicht.

ARTIKEL 22: DUUR VAN DE DIENSTEN EN OPZEGGING

De Diensten worden voor onbepaalde tijd aangegaan.

Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor de Diensten door een verzoek hiertoe per e-mail te sturen naar CDMA, de contactgegevens die zijn vermeld in sectie 2.

Uitschrijving is met onmiddellijke ingang van kracht. De account van de gebruiker wordt automatisch verwijderd.

ARTIKEL 23: WIJZIGINGEN

CDMA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

De Gebruiker zal via elke nuttige weg van deze wijzigingen op de hoogte worden gebracht.

Gebruikers die de gewijzigde voorwaarden niet aanvaarden, moeten zich uitschrijven voor de Diensten zoals bepaald in deze Voorwaarden.

Elke gebruiker die na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden gebruik maakt van de diensten, wordt geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

ARTIKEL 24: TAAL

In geval van een vertaling van deze voorwaarden in één of meer talen, zal de taalkundige interpretatie Frans zijn in geval van conflict of geschil over de betekenis van een term of bepaling.

ARTIKEL 25: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

De onderhavige algemene voorwaarden, evenals de prijzen, worden integraal en zonder voorbehoud aanvaard vanaf het ogenblik dat de verkoop door de klant wordt bekrachtigd. Deze aanvaarding heeft voorrang op zijn eigen aankoopvoorwaarden.

De onderhavige voorwaarden kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bij geschillen kan de consument zich wenden tot een van de krachtens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering territoriaal bevoegde rechtbanken, of tot de rechtbank van de plaats waar hij bij het sluiten van de overeenkomst of het ontstaan van het schadebrengende feit zijn woonplaats had.

In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat de rechtbanken van Rijsel de exclusieve bevoegdheid hebben om over de zaak te oordelen, behoudens andersluidende dwingende procedureregels.

Artikel 26: Bemiddeling

In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van het Wetboek van Consumentenrecht heeft ons bedrijf een systeem van consumentenbemiddeling opgezet. De entiteit van de bemiddeling die wordt behouden is: SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. In geval van een geschil kan de consument een klacht indienen op de site :

http://cnpm-mediation-consommation.eu

of per post door te schrijven naar

CNPM - MEDIATION - CONSUMPTION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

ARTIKEL 27: DOELTREFFENDHEID

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2016.